ના જથ્થાબંધ પ્રમાણપત્ર અને હોર્નર્સ |હેંગઝોઉ ઇમ્યુનો બાયોટેક

પ્રમાણપત્ર

કોવિડ 19 ટેસ્ટ (1)
કોવિડ 19 ટેસ્ટ (3)
કોવિડ 19 ટેસ્ટ (4)
કોવિડ 19 ટેસ્ટ (5)
કોવિડ 19 ટેસ્ટ
COVID-19-ટેસ્ટ--(1)

પેટન્ટ

એનસીઓવી ટેસ્ટ કીટ (6)
એનસીઓવી ટેસ્ટ કીટ (5)
એનસીઓવી ટેસ્ટ કીટ (3)
ncov ટેસ્ટ કીટ (2)
એનસીઓવી ટેસ્ટ કીટ (1)
એનસીઓવી ટેસ્ટ કીટ (7)
એનસીઓવી ટેસ્ટ કીટ (8)
એનસીઓવી ટેસ્ટ કીટ (4)

હોર્નર્સ

હોર્નર્સ (1)
હોર્નર્સ (3)
હોર્નર્સ